Project achtergrond

Migratie – en met name de situatie van vluchtelingen – is een actueel onderwerp in het publieke debat in heel Europa. Terwijl miljoenen mensen migreren of vluchten als gevolg van oorlog, economische achterstelling, sociale ongelijkheid, klimaatverandering en discriminatie om elders betere kansen te zoeken, nemen in Europa de vijandelijkheden en vreemdelingenhaat tegen migranten toe. Tegelijkertijd worden nieuwe en dynamische multiculturele gemeenschappen gevormd die vragen om een betere inclusie en acceptatie van migranten en vluchtelingen.

We zagen een dringende behoefte om het maatschappelijk bewustzijn te vergroten over de complexiteit van het migratieproces en de moeilijkheden waarmee migranten en vluchtelingen worden geconfronteerd. Als een diverse groep mensen – met en zonder eigen migratie en/of vluchtervaringen – hebben we onze krachten gebundeld om een nieuwe educatieve methodiek te ontwikkelen om deze thematiek aan te kaarten en een nieuwe educatieve en multidimensionale benadering te bieden om naar migratie te kijken binnen het project “In the Footsteps of a Migrant”. Ons doel was om een rollenspel te ontwikkelen, omdat het een zeer effectieve methode is gebleken om mensen bewust te maken van hun vooroordelen en stereotypen, de empathie van mensen aan te wakkeren en reflectie en kritisch denken aan te sporen. Het rollenspel Minosia Labyrinth biedt een holistisch en gedetailleerd beeld van het migratieproces in Europa en belichaamt het migratieproces in al zijn complexiteiten.

De eerste fase van het project bestond uit de uitwisseling van kennis en ervaringen en een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. De tweede fase was gewijd aan het ontwerp van de fundamenten en basiselementen van de nieuwe methode. In de derde fase werd de methode uitgeprobeerd tijdens een Try Out en verbeterd. Vervolgens is het spel vertaald naar vier verschillende land-specifieke edities. Tijdens de laatste fase van het project zijn tutors getraind die later het spel in hun land kunnen faciliteren en werden er informatiesessies georganiseerd voor belanghebbenden en geïnteresseerden in het spel. Tijdens deze sessies werd ook de toolkit gepresenteerd. Alle fasen van het project waren verbonden door 8 partnerbijeenkomsten in de respectievelijke landen.

 

Impact en resultaten

De beoogde impact van dit project is breed en raakt verschillende doelgroepen. Het doel dat we voor ogen hebben is om de situatie van vluchtelingen en migranten in Europa beter zichtbaar en begrijpelijk te maken en kennis te delen over onderwerpen zoals vluchtoorzaken, grenscontrole, vluchtroutes, bureaucratische obstakels, levensomstandigheden, asielprocedures, migratiebeleid, etnische profilering enz. Tegelijkertijd is het spel een hulpmiddel om stereotypen, racisme, vreemdelingenhaat en polarisatie in Europese samenlevingen uit te dagen en te bestrijden en democratische waarden, diversiteit en respect voor mensenrechten te versterken.

Naast de productie van een nieuwe non-formele educatieve methode, bevordert het project ook de uitwisseling van kennis, ideeën en samenwerking tussen onze partnerorganisaties, versterkt het onze netwerken en transculturele vaardigheden, breidt het onze onderwijsvaardigheden en kennis over de ontwikkeling van methoden uit en versterkt het onze capaciteiten om empathie en bewustzijn voor migranten en hun realiteit in Europa uit te dragen.